Mega Venusaur

Venusaur

Ability:

Item:

Nature:

Greninja

Greninja

Ability:

Item:

Nature:

Mewtwo

Mewtwo

Ability:

Item:

Nature:

Mega Charizard

Charizard

Ability:

Item:

Nature:

Metagross

Metagross

Ability:

Item:

Nature:

Land Forme Shaymin (Land Forme)

Shaymin

Ability:

Item:

Nature: